لیست قیمت اتصالات فاضلابی پلی ران اتصال

 

۱-لیست قیمت اتصالات فاضلابی پلی ران اتصال

لیست قیمت اتصالات جوشی پلی ران ۱۹-۰۱-۹۸

 

 

 

 

لیست قیمت تاریخ ۱۵-۹-۹۷

جوشی پلیران- ۹۷-۹-۱۵